ZYSKUJ Z NAMI!
Profesjonalna obsługa księgowa gwarancją Twojego sukcesu.

I Usługi księgowe

1. Księgi handlowe

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont (pełna księgowość)
 • opracowywanie zakładowych planów kont
 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • prowadzenie rejestrów VAT, sporządzanie deklaracji VAT-7/VAT-7K
 • rozliczanie podatku dochodowego i sporządzanie deklaracji CIT (w tym również z działalności SSE)
 • przygotowanie przelewów podatkowych
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS
 • sporządzanie sprawozdań dla NBP
 • kontrola sald zobowiązań i należności
 • sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych i informacji dodatkowej
 • kontakty z urzędami w wyżej wymienionym zakresie
 • dojazd do klienta

2. Księga przychodów i rozchodów

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • prowadzenie rejestrów VAT, sporządzanie deklaracji VAT-7/VAT-7K
 • rozliczanie podatku dochodowego i sporządzanie deklaracji PIT
 • przygotowanie przelewów podatkowych
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS
 • kontakty z urzędami w wyżej wymienionym zakresie
 • dojazd do klienta

3. Ryczałt, karta podatkowa

 • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego
 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • prowadzenie rejestrów VAT, sporządzanie deklaracji VAT-7/VAT-7K
 • rozliczanie podatku dochodowego i sporządzanie deklaracji PIT
 • przygotowanie przelewów podatkowych
 • kontakty z urzędami w wyżej wymienionym zakresie
 • dojazd do klienta

II Kadry, płace, rozliczenia ZUS

 • przygotowywanie umów z pracownikami (o pracę, zlecenia i o dzieło)
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych
 • sporządzanie zaświadczeń i świadectw pracy
 • prowadzenie kart urlopowych
 • ewidencja badań lekarskich i szkoleń BHP
 • kalkulacja wynagrodzeń, sporządzanie listy płac
 • sporządzanie "pasków" i przelewów wynagrodzeń
 • kalkulacja odpraw i ekwiwalentów
 • naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy PIT-4
 • przygotowywanie przelewów do urzędu skarbowego
 • przygotowanie deklaracji PIT-11/PIT-8B/PIT-4R
 • przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (drogą elektroniczną)
 • miesięczne rozliczenia ZUS drogą elektroniczną (Certum)
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS w zakresie dotyczącym danych kadrowych
 • kontakty z urzędem skarbowym, ZUS i GUS w wyżej wymienionym zakresie
 • dojazd do klienta

III Bieżące doradztwo podatkowe

IV Nadzór księgowy, przeglądy podatkowe

 • nadzór nad działem księgowym, zgodny z zakresem odpowiedzialności Głównego Księgowego
 • przegląd dokumentacji księgowej pod kontem ich zgodności z przepisami podatkowymi

V Analizy i raporty finansowe

 • przygotowanie raportów i analiz zgodnie z zapotrzebowaniem klienta
 • możliwość przygotowania opracowań również w języku angielskim

VI Wyprowadzanie zaległości

VII Pomoc w rozpoczęciu i likwidacji działalności

Sprawdź nasze ceny i promocje